logo

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

07 12

Kỹ Sư Nông Nghiệp-ngành phân bón

Phân tích kỷ thuật sản phẩm phân bón của Công ty, các ứng dụng của sản phẩm trên cây trồng,Tham gia quá trình báo cáo khảo nghiệm phân bón trên cây...

Xem thêm

07 12

Kỹ Sư Nông Nghiệp-ngành trồng trọt

Hướng dẫn công nhân quy trình trồng, kế hoạch bón phân, phun thuốc, chăm sóc cây con, cây trưởng thành tại trang...

Xem thêm

07 12

Giám Đốc dự án Nông Nghiệp

Lập và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, tổ chức điều hành mọi hoạt động của bộ phận kỹ thuật. Thực hiện và tổ...

Xem thêm